Logtra
 • May 21, 2024
 • 0 Comments

Customer service senior officer

ຈຳນວນ: 2 ຕຳແໜ່ງ

ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ:

 • ໃຫ້ຂໍ້ມູນລູກຄ້າກ່ຽວກັບບໍລິສັດ
 • ແກ້ໄຂບັນຫາ ຂອງລູກຄ້າ ທີ່ມີການຮ້ອງຮຽນ
 • ວຽກງານການລົງທະບຽນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ປະສານງານຕ່າງໆກັບຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າເຂົ້າໃນລະບົບກ່ຽວກັບການຮັບຕູ້ Container ແລະ ສິນຄ້າເຂົ້າສາງສິນຄ້າ
 • ວຽກງານດ້ານລະບົບຂອງບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ/ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
 • ລາຍງານຫນ້າວຽກຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອື່ນໆຕາມ JD
 • ວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

 • ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ
 • ສາຂາວິຊາ: ດ້ານການຄ້າ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2 ປີຂຶ້ນໄປ
 • ສາມາດອ່ານ, ເວົ້າ, ຂຽນ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ (ພິຈາລະນາພິເສດ)
 • ສາມາດນຳໃຊ້ Word, Excel, PowerPoint ໄດ້ດີ
 • ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ, ເຈລະຈາໂອ້ລົມ
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາໃບຄະແນນ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: Careers@thanalengdryport.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

 • Whatsapp: +856-20 5796 3322
 • E-mail: Careers@thanalengdryport.com
 • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ