Logtra
 • May 22, 2024
 • 0 Comments

ພະນັກງານບັນຊີຕົ້ນທຶນ

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ

ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ:

 • ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະຂອດງານການໃຫ້ບໍລິການ
 • ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກປະຈຳເດືອນ ທຽບໃສ່ກັບລາຍຮັບ
 • ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນຂອງການໃຫ້ເຊົ່າພື້ນທີ່ ( ສາງສິນຄ້າ, ລານຕູ້ສິນຄ້າ )
 • ກວດນັບຈຳນວນຕູ້ສິນຄ້າ ແລະ ສິນຄ້າຄ້າງສາງທ້າຍເດືອນ
 • ລົງບັນຊີລາຍຮັບ ແລະ ໄລ່ລຽງບັນຊີລາຍຮັບປະຈຳວັນ
 • ໜ້າວຽກອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

 • ການສຶກສາລະດັບ ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ – ການເງີນ ຫຼື ເສດຖະສາດ
 • ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2 ປີ ຂຶ້ນໄປ
 • ມີປະສົບການດ້ານການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ ( ພິຈາລະນາພິເສດ )
 • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບປານກາງ
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ.

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາໃບຄະແນນ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: Careers@thanalengdryport.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

 • Whatsapp: +856-20 5796 3322
 • E-mail: Careers@thanalengdryport.com
 • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ