Logtra
 • May 22, 2024
 • 0 Comments

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກບັນຊີ (ບັນຊີຊັບສິນ)

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ

ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ

 • ເຮັດລາຍງານບັນທຶກຊັບສິນ
 • ລົງທະບຽນຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ
 • ການຂາຍຊັບສິນ ເຄື່ອນຍ້າຍຊັບສິນ
 • ກວດນັບສະຕ໋ອກ
 • ວຽກພົວພັນກັບກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ກວດສອບພາຍໃນ
 • ວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

 • ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ
 • ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2 ປີ
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ຮັກ, ມັກໃນວຽກງານ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ.

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາໃບຄະແນນ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: Careers@thanalengdryport.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

 • Whatsapp: +85620 57963322
 • E-mail: Careers@thanalengdryport.com
 • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ