Logtra
 • May 22, 2024
 • 0 Comments

Account Receivable

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ

ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ

 • ສະຫຼຸບລາຍຮັບປະຈຳວັນ
 • ລາຍງານຍອດໜີ້ຄົງເຫຼືອປະຈຳວັນ, ປະຈຳເດືອນ
 • ບັນທຶກບັນຊີຕັ້ງໜີ້ຕ້ອງຮັບເຂົ້າໃນລະບົບໂປຮແກມ APIS ACC
 • ສ້າງບົດລາຍງານເບື້ອງລາຍຮັບ
 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າສາຍງານຕາມການມອບໝາຍ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

 • ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ
 • ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1 – 2 ປີ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບປານກາງ
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ.

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາໃບຄະແນນ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: Careers@thanalengdryport.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

 • Whatsapp: +85620 57963322
 • E-mail: Careers@thanalengdryport.com
 • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ