Logtra
 • May 22, 2024
 • 0 Comments

Accounting Supervisor

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ

ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ

 • ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານ ແລະ ເນື້ອໃນທາງການເງິນ ກ່ອນການບັນທຶກບັນຊີໜີ້ສິນ, ຊັບສິນ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ລູກໜີ້ຄ້າງຊຳລະ ແລະ ການ Approve ແລະ Post ເອກະສານໃນລະບົບໂປຮແກມ
 • ຊ່ວຍສະຫຼຸບງົບປະຈຳເດືອນ ງົບກຳໄລ – ຂາດທຶນ ຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນລາຍງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ
 • ສ້າງບັນຊີລາຍງານພາສີ – ອາກອນ ຫຼື ພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ປະສານສົມທົບກັບຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄິດໄລ່ງົບປະມານປະຈຳເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານໃນກິດຈະກຳຂອງຝ່າຍ
 • ປະສານສົມທົບກັບຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບບັນຊີ ແລະ ກວດສອບຊັບສິນຂອງບໍລິສັດຕາມແຜນການກວດນັບຂອງຝ່າຍ.

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

 • ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ
 • ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 3 – 5 ປີ
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານບັນຊີເປັນຢ່າງດີ
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ຮັກ, ມັກໃນວຽກງານ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ.

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາໃບຄະແນນ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: Careers@thanalengdryport.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

 • Whatsapp: +85620 57963322
 • E-mail: Careers@thanalengdryport.com
 • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ