Logtra
 • May 22, 2024
 • 0 Comments

AR Supervisor

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ

ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ

 • ກວດສອບເອກະສານໃບບິນຮັບເງິນ, ໃບບິນອາກອນ ແລະ ລາຍລະອຽດຍອດລູກໜີ້ຄົງຄ້າງ
 • ກວດສອບ Aging ສ້າງບົດລາຍງານວິເຄາະນຳສະເໜີຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
 • ວາງແຜນການຕິດຕາມທວງໜີ້, ເງິນລ່ວງໜ້າລູກຄ້າ ແລະ ດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນການທວງໜີ້ຂອງບໍລິສັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
 • ສະຫຼຸບລາຍງານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເວລາຂາຍ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເວລາຊື້ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ
 • ກວດສອບການຂໍເຄດິດ/ເພີ່ມວົງເງິນ, ການຂໍເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ປ່ຽນແປງເຄດິດຂອງລູກຄ້າ
 • ກວດສອບລູກຄ້າທີ່ເກີນວົງເງິນ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ປະຕິບັດການຊຳລະໜີ້ຕາມສັນຍາ ແລະ ວຽກອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ.

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

 • ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີບໍລິຫານ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ
 • ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1 – 2 ປີ ( ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ສາມາດສະໝັກໄດ້ )
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ຮັກ, ມັກໃນວຽກງານ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາໃບຄະແນນ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: Careers@thanalengdryport.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

 • Whatsapp: +85620 57963322
 • E-mail: Careers@thanalengdryport.com
 • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ