Logtra
 • May 22, 2024
 • 0 Comments

ພະນັກງານພົວພັນພາກລັດ

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ

ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ

 • ພົວພັນພາກລັດ (ພາສີປະຈຳທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ, ກົມສ່ວຍສາອາກ່ອນ, ກົມບັນຊີ)
 • ສະຫຼຸບພັນທະຄ່າບໍລິການຕູ້ສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນຜ່ານທາງລົດໄຟ, ການບໍລິການຕູ້ສິນຄ້ານເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່, ຕູ້ສິນຄ້າທຸກການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກປະຈຳວັນ, ປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ
 • ວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

 • ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ
 • ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1-2 ປີ
 • ຮູ້ດ້ານກົດໝາຍພາສີ, ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍບັນຊີ (ພິຈາລະນາພິເສດ)
 • ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຣແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft Office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ດີ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ

ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ

 • ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
 • ໃບສະໝັກວຽກ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ
 • ສຳເນົາໃບຄະແນນ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: Careers@thanalengdryport.com

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

 • Whatsapp: +85620 57963322
 • E-mail: Careers@thanalengdryport.com
 • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ