Logtra

ພະນັກງານພົວພັນພາກລັດ

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ ພົວພັນພາກລັດ (ພາສີປະຈຳທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ, ກົມສ່ວຍສາອາກ່ອນ, ກົມບັນຊີ) ສະຫຼຸບພັນທະຄ່າບໍລິການຕູ້ສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນຜ່ານທາງລົດໄຟ, ການບໍລິການຕູ້ສິນຄ້ານເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່, ຕູ້ສິນຄ້າທຸກການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກປະຈຳວັນ, ປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1-2 ປີ ຮູ້ດ້ານກົດໝາຍພາສີ, ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍບັນຊີ (ພິຈາລະນາພິເສດ) ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຣແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft Office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ດີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ໃບສະໝັກວຽກ ສຳເນົາໃບປະກາດ ສຳເນົາໃບຄະແນນ...

May 22, 2024
0 Comments