Logtra

ພະນັກງານຄວບຄຸມກ້ອງວົງຈອນປິດ

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ: ຮັບຜິດຊອບເບິ່ງແຍງຕິດຕາມກ້ອງ CCTV ທຸກຈຸດທີ່ມີກ້ອງວົງຈອນປິດໃນພື້ນທີ່ບໍລິສັດ, ຕິດຕາມການສັນຈອນລົດເຂົ້າ-ອອກ ບໍລິສັດ ລາຍງານຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມື່ອພົບເຫັນສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ເຮັດບົດລາຍງານປະຈຳວັນໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງານ ປະຕິບັດການດຳເນີນງານໃນການຕິດຕາມກ້ອງ CCTV ໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ, ປະຕິບັດວຽກງານຕາມມາດຕະຖານຂອງຂັ້ນຕອນ SOP ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທີ່ບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ: ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາມາດນຳໃຊ້ Word, Excel, PowerPoint ໄດ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນກະໄດ້ ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ໃບສະໝັກວຽກ ສຳເນົາໃບປະກາດ ສຳເນົາໃບຄະແນນ ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: Careers@thanalengdryport.com   ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ Whatsapp:...

May 22, 2024
0 Comments