Logtra

Customer service senior officer

ຈຳນວນ: 2 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ: ໃຫ້ຂໍ້ມູນລູກຄ້າກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແກ້ໄຂບັນຫາ ຂອງລູກຄ້າ ທີ່ມີການຮ້ອງຮຽນ ວຽກງານການລົງທະບຽນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ປະສານງານຕ່າງໆກັບຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າເຂົ້າໃນລະບົບກ່ຽວກັບການຮັບຕູ້ Container ແລະ ສິນຄ້າເຂົ້າສາງສິນຄ້າ ວຽກງານດ້ານລະບົບຂອງບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ/ອັດຕາຄ່າບໍລິການ ລາຍງານຫນ້າວຽກຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອື່ນໆຕາມ JD ວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ: ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ: ດ້ານການຄ້າ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2 ປີຂຶ້ນໄປ ສາມາດອ່ານ, ເວົ້າ, ຂຽນ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ (ພິຈາລະນາພິເສດ) ສາມາດນຳໃຊ້ Word, Excel, PowerPoint ໄດ້ດີ ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ,...

May 21, 2024
0 Comments