Logtra

ພະນັກງານພົວພັນພາກລັດ

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ ພົວພັນພາກລັດ (ພາສີປະຈຳທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ, ກົມສ່ວຍສາອາກ່ອນ, ກົມບັນຊີ) ສະຫຼຸບພັນທະຄ່າບໍລິການຕູ້ສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນຜ່ານທາງລົດໄຟ, ການບໍລິການຕູ້ສິນຄ້ານເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່, ຕູ້ສິນຄ້າທຸກການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກປະຈຳວັນ, ປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1-2 ປີ ຮູ້ດ້ານກົດໝາຍພາສີ, ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍບັນຊີ (ພິຈາລະນາພິເສດ) ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຣແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft Office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ດີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ໃບສະໝັກວຽກ ສຳເນົາໃບປະກາດ ສຳເນົາໃບຄະແນນ...

May 22, 2024
0 Comments

AR Supervisor

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ ກວດສອບເອກະສານໃບບິນຮັບເງິນ, ໃບບິນອາກອນ ແລະ ລາຍລະອຽດຍອດລູກໜີ້ຄົງຄ້າງ ກວດສອບ Aging ສ້າງບົດລາຍງານວິເຄາະນຳສະເໜີຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ວາງແຜນການຕິດຕາມທວງໜີ້, ເງິນລ່ວງໜ້າລູກຄ້າ ແລະ ດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນການທວງໜີ້ຂອງບໍລິສັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ສະຫຼຸບລາຍງານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເວລາຂາຍ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເວລາຊື້ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ກວດສອບການຂໍເຄດິດ/ເພີ່ມວົງເງິນ, ການຂໍເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ປ່ຽນແປງເຄດິດຂອງລູກຄ້າ ກວດສອບລູກຄ້າທີ່ເກີນວົງເງິນ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ປະຕິບັດການຊຳລະໜີ້ຕາມສັນຍາ ແລະ ວຽກອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີບໍລິຫານ ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1 – 2...

May 22, 2024
0 Comments

Administration Accounting & Finance officer

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ ກວດຮັບເອກະສານຂາເຂົ້າ ແລະ ເອກະສານຂາອອກ ປະຈຳວັນ ຊ່ວຍທີມງານຈັດຕຽມເອກະສານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລາຍການປິດບັນຊີ ແລະ ເອກະສານທາງດ້ານບັນຊີອື່ນໆ ປະກອບເອກະສານຂໍຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ສຳນັກງານໃນຝ່າຍ ບັນຊີ – ການເງີນ ໜ້າວຽກອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ ຫຼື ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1 – 2 ປີ ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບປານກາງ ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ. ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ໃບສະໝັກວຽກ ສຳເນົາໃບປະກາດ ສຳເນົາໃບຄະແນນ...

May 22, 2024
0 Comments

Accounting Supervisor

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານ ແລະ ເນື້ອໃນທາງການເງິນ ກ່ອນການບັນທຶກບັນຊີໜີ້ສິນ, ຊັບສິນ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ລູກໜີ້ຄ້າງຊຳລະ ແລະ ການ Approve ແລະ Post ເອກະສານໃນລະບົບໂປຮແກມ ຊ່ວຍສະຫຼຸບງົບປະຈຳເດືອນ ງົບກຳໄລ – ຂາດທຶນ ຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນລາຍງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ສ້າງບັນຊີລາຍງານພາສີ – ອາກອນ ຫຼື ພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະສານສົມທົບກັບຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄິດໄລ່ງົບປະມານປະຈຳເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານໃນກິດຈະກຳຂອງຝ່າຍ ປະສານສົມທົບກັບຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບບັນຊີ ແລະ ກວດສອບຊັບສິນຂອງບໍລິສັດຕາມແຜນການກວດນັບຂອງຝ່າຍ. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ...

May 22, 2024
0 Comments

Account Receivable

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ ສະຫຼຸບລາຍຮັບປະຈຳວັນ ລາຍງານຍອດໜີ້ຄົງເຫຼືອປະຈຳວັນ, ປະຈຳເດືອນ ບັນທຶກບັນຊີຕັ້ງໜີ້ຕ້ອງຮັບເຂົ້າໃນລະບົບໂປຮແກມ APIS ACC ສ້າງບົດລາຍງານເບື້ອງລາຍຮັບ ຊ່ວຍຫົວໜ້າສາຍງານຕາມການມອບໝາຍ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1 – 2 ປີ ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບປານກາງ ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ. ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ໃບສະໝັກວຽກ ສຳເນົາໃບປະກາດ ສຳເນົາໃບຄະແນນ ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: Careers@thanalengdryport.com ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ Whatsapp: +85620 57963322...

May 22, 2024
0 Comments

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກບັນຊີ (ບັນຊີຊັບສິນ)

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ ເຮັດລາຍງານບັນທຶກຊັບສິນ ລົງທະບຽນຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ການຂາຍຊັບສິນ ເຄື່ອນຍ້າຍຊັບສິນ ກວດນັບສະຕ໋ອກ ວຽກພົວພັນກັບກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ກວດສອບພາຍໃນ ວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2 ປີ ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ຮັກ, ມັກໃນວຽກງານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ. ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ໃບສະໝັກວຽກ ສຳເນົາໃບປະກາດ ສຳເນົາໃບຄະແນນ ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: Careers@thanalengdryport.com ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ Whatsapp: +85620...

May 22, 2024
0 Comments

Accounting Assistant (AR)

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ ກວດກາເອກະສານ ແລະ ລົງບັນຊີລາຍຮັບຈາກການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນບໍລິສັດແຕ່ລະວັນ, ປະຈຳເດືອນ ກວດກາໄລ່ລຽງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຊີທະນາຄານ (Bank Reconciliation), ກວດນັບເງີນສົດປະຈໍາວັນ ບັນທຶກບັນຊີລາຍຮັບລ່ວງໜ້າຂອງລູກຄ້າ ຈັດມ້ຽນເອກະສານລາຍຮັບ, ສະຫຼຸບວຽກປະຈຳເດືອນ, ຊ່ວຍສ້າງບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ກວດສອບພາຍນອກ, ກວດສອບພາຍໃນ, ກວດສອບຈາກພາກລັດ ຊ່ວຍຫົວໜ້າສາຍງານຕາມການມອບໝາຍ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ຈົບການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ – ການເງິນ ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1 – 2 ປີ ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບປານກາງ ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າວຽກ. ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)...

May 22, 2024
0 Comments

ພະນັກງານບັນຊີຕົ້ນທຶນ

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ: ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະຂອດງານການໃຫ້ບໍລິການ ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກປະຈຳເດືອນ ທຽບໃສ່ກັບລາຍຮັບ ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນຂອງການໃຫ້ເຊົ່າພື້ນທີ່ ( ສາງສິນຄ້າ, ລານຕູ້ສິນຄ້າ ) ກວດນັບຈຳນວນຕູ້ສິນຄ້າ ແລະ ສິນຄ້າຄ້າງສາງທ້າຍເດືອນ ລົງບັນຊີລາຍຮັບ ແລະ ໄລ່ລຽງບັນຊີລາຍຮັບປະຈຳວັນ ໜ້າວຽກອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ການສຶກສາລະດັບ ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ – ການເງີນ ຫຼື ເສດຖະສາດ ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2 ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີປະສົບການດ້ານການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ ( ພິຈາລະນາພິເສດ ) ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກມບັນຊີ ແລະ Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບປານກາງ ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້...

May 22, 2024
0 Comments

ພະນັກງານຄວບຄຸມກ້ອງວົງຈອນປິດ

ຈຳນວນ: 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ: ຮັບຜິດຊອບເບິ່ງແຍງຕິດຕາມກ້ອງ CCTV ທຸກຈຸດທີ່ມີກ້ອງວົງຈອນປິດໃນພື້ນທີ່ບໍລິສັດ, ຕິດຕາມການສັນຈອນລົດເຂົ້າ-ອອກ ບໍລິສັດ ລາຍງານຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມື່ອພົບເຫັນສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ເຮັດບົດລາຍງານປະຈຳວັນໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງານ ປະຕິບັດການດຳເນີນງານໃນການຕິດຕາມກ້ອງ CCTV ໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ, ປະຕິບັດວຽກງານຕາມມາດຕະຖານຂອງຂັ້ນຕອນ SOP ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທີ່ບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ: ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາມາດນຳໃຊ້ Word, Excel, PowerPoint ໄດ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນກະໄດ້ ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ເອກະສານປະກອບທີ່ຕ້ອງສົ່ງ ປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ໃບສະໝັກວຽກ ສຳເນົາໃບປະກາດ ສຳເນົາໃບຄະແນນ ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ສົ່ງເຂົ້າອີເມວ: Careers@thanalengdryport.com   ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ Whatsapp:...

May 22, 2024
0 Comments

Customer service senior officer

ຈຳນວນ: 2 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ: ໃຫ້ຂໍ້ມູນລູກຄ້າກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແກ້ໄຂບັນຫາ ຂອງລູກຄ້າ ທີ່ມີການຮ້ອງຮຽນ ວຽກງານການລົງທະບຽນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ປະສານງານຕ່າງໆກັບຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າເຂົ້າໃນລະບົບກ່ຽວກັບການຮັບຕູ້ Container ແລະ ສິນຄ້າເຂົ້າສາງສິນຄ້າ ວຽກງານດ້ານລະບົບຂອງບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ/ອັດຕາຄ່າບໍລິການ ລາຍງານຫນ້າວຽກຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອື່ນໆຕາມ JD ວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ: ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ: ດ້ານການຄ້າ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2 ປີຂຶ້ນໄປ ສາມາດອ່ານ, ເວົ້າ, ຂຽນ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ (ພິຈາລະນາພິເສດ) ສາມາດນຳໃຊ້ Word, Excel, PowerPoint ໄດ້ດີ ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ,...

May 21, 2024
0 Comments