ບາ້ນ ດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ
ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ

ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະດໍາລັດປະທານປະເທດ ເລກທີ 322/ປປທ ລົງວັນທີ 16 ຕຸລາ 2019 ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແກ່ ສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍທ່າບົກ ແລະ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໂລຊິດສະຕິກ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບ ເລກທີ 158/ລບ ລົງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2015 ລັດຖະບານມອບສິດ ໃນການພັດທະນາທ່າບົກ ໃຫ້ເປັນສູນກາງການຄ່ຽນຖ່າຍ ລະຫວ່າງ ຮູບແບບການຂົນສົ່ງດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຮູບແບບ (ທາງບົກ , ທາງທະເລ, ທາງລົດໄຟ, ທາງອາກາດ) ສາມາດຮັບ-ສົ່ງ, ເຕົ້າໂຮມ, ແຈກຢາຍ, ຝາກສາງ, ເປີດ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າຕູ້ສິນຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບການຄ້າສາກົນ ໂດຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສາກົນ. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທັງທ່າບົກ ແລະ ເປັນດ່ານສາກົນ ສໍາລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ຜ່ານແດນຂອງປະເທດ.

ໂດຍອີງຕາມສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການສໍາປະທານພັດທະນາໂຄງການທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບລັດຖະບານ ເເຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ; ບົນພື້ນຖານການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດໂລຊິດສະຕິກ ແຫ່ງຊາດ ປີ 2016-2020 ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ ທາງລາງ, ທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ, ແນໃສ່ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ໃຫ້ນະໂຍບາຍເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກໍຄືການ ພັດທະນາໂຄງລ່າງລະບົບທ່າບົກ ຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ທີ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງສາກົນ ທັງເປັນການຫຸຼດຜ່ອນຕົ້ນທືນ ການຂົນສົ່ງ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້, ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ເພື່ອບໍລິການສິນຄ້າຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກລະຫວ່າງ ປະເທດ ຢູ່ ໃນເຂດສໍາປະທານພັດທະນາໂຄງການທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊີດສະຕິກ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີຈຸດ ປະສົງຫຼັກ ດັ່ງນີ້:

Thanaleng Dry Port (TDP)  • ສ້າງໃຫ້ເປັນຈຸດຄ່ຽນຖ່າຍຂອງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ໂຄງການທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ເປັນ ສູນກາງການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ລະຫວ່າງ ຮູບແບບການຂົນສົ່ງດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຮູບແບບ, ສາມາດຮັບ-ສົ່ງ, ເຕົ້າໂຮມ, ແຈກຢາຍ, ຝາກສາງ, ເປິດ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າຕູ້ສິນຄ້າໄດ້ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບົບການຄ້າສາກົນ ໂດຍເຈົ້າໜາ້ທີ່ພາສີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສາກົນ.
• ເປັນສະຖານທີ່ກວດກາການເຂົ້າ-ອອກລະຫວ່າງປະເທດ ຂອງຍານພາຫະນະທີ່ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕາມເສັ້ນທາງບົກ ດ້ວຍລະບົບໂອໂຕ, ລົດພວງ, ລົດລາກ, ຫາງລາກ, ລົດຂົນສົ່ງສະເພາະ, ແລະ ລົດໄຟ ໂດຍມີການແຈ້ງເອກະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ຕາມນິຕິກຳທີ່ກຳນົດໄວ້.
• ສ້າງໃຫ້ເປັນຈຸດເຕົ້າໂຮມ, ເປັນຈຸດເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ຈຸດຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າທີ່ຂົນສົ່ງມາທາງລົດໄຟມາຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ສິນຄ້າຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍັງ ສປ ຈີນ ແລະ ສິນຄ້າຈາກປະເທດທີສາມ.
• ຊ່ວຍຫຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດຂອງດ່ານສາກົນມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ I ດ້ວຍສະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ ທີ່ຈະສາມາດຮອງຮັບສິນຄ້າ ສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
• ຊ່ວຍຕອບສະໜອງວຽກງານກວດກາສິນຄ້າ ສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ດ້ວຍເຄື່ອງມືເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ.

ວິໄສທັດ

ເປັນທ່າບົກ ອັນດັບໜຶ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ - ເຊື່ອມຈອດ ການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ ໃນອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງປະເທດແບບຍືນຍົງ.

ພັນທະກິດ

ສ້າງພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ນິຕິກຳ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍການຄ່ຽນຖ່າຍ, ການສັບປ່ຽນພາຫະນະ ແລະ ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າເພື່ອການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຜ່ານແດນສິນຄ້າທີ່ໂລ່ງລ່ຽນ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງສ້າງຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດການທີ່ງ່າຍດາຍ, ມາດຕະຖານ ແລະ ທັນສະໄໝພ້ອມທັງ ຜູກສໍາພັນກັບ ເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງ ໂລຊີດສະຕິກ ທີ່ເລືອກເຟັ້ນ.

ຫຼັກໝັ້ນ

• ການບໍລິການຂົນສົ່ງແບບມີຄຸນະພາບ, ປອດໄພ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈ.
• ປະຕິບັດງານບົນພຶ້ນຖານຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ.
• ປະຕິບັດການພາຍໃຕ້ຄວາມຊື່ສັດ , ມີຈັນຍາບັນ , ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນພ້ອມທັງເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
• ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ທີມງານ.
• ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ.

ວຽກງານສໍາຄັນ

2013
ໂຄງການ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນ ຫນຶ່ງໃນເກົ້າ ຈຸດທ່າບົກໃນ ສປປລາວ ທີ່ຖືກ ຮັບຮອງໂດຍ ຄະນະກຳມາທິການ ເສດຖະກິດສັງຄົມລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍທ່າບົກສາກົນ

2015
ລັດຖະບານອອກດຳລັດປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດ ໂລຊິດສະຕິກແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງລວມມີໂຄງການພັດທະນາ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນໂຄງການບູລິມະສິດອັນດັບ 1 ຂອງ ສປປ ລາວ
2019
ລັດຖະບານ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເຮັດ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິດສະຕິກ ລາວ
2020
ພິທີວາງສີລາລຶກ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພ້ອມທັງ ພິທິ ເຊັນສັນຍາສຳປະທານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ (ຜູ້ສືບຕໍ່ຈາກ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຊິດສະຕິກ ລາວ) ໃນວັນທີ່ 3 ກໍລະກົດ 2020
Picture11

2013

ໂຄງການ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນ ຫນຶ່ງໃນເກົ້າ ຈຸດທ່າບົກໃນ ສປປລາວ ທີ່ຖືກ ຮັບຮອງໂດຍ ຄະນະກຳມາທິການ ເສດຖະກິດສັງຄົມລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍທ່າບົກສາກົນ

Picture10

2015

ລັດຖະບານອອກດຳລັດປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດ ໂລຊິດສະຕິກແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງລວມມີໂຄງການພັດທະນາ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນໂຄງການບູລິມະສິດອັນດັບ 1 ຂອງ ສປປ ລາວ

Picture12

2019

ລັດຖະບານ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເຮັດ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິດສະຕິກ ລາວ

Picture13

2020

ພິທີວາງສີລາລຶກ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພ້ອມທັງ ພິທິ ເຊັນສັນຍາສຳປະທານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ (ຜູ້ສືບຕໍ່ຈາກ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຊິດສະຕິກ ລາວ) ໃນວັນທີ່ 3 ກໍລະກົດ 2020

ຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຮົາ

1

ລານຕູ້ສິນຄ້າຄອນເທນເນີ

ລານຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ສະຖານນີຄ່ຽນຖ່າຍ ຂອງພວກເຮົາກວມເອົາເນື້ອທີ່ປະມານ 20 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍອຸປະກອນສໍາລັບການບໍລິຫານຈັດການຕູ້ສິນຄ້າ ແລະ ຈຸດສຽບໄຟສໍາລັບຕູ້ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ.

2

ສາງພາງ ແລະ ສາງເກັບຮັກສາຊົ່ວຄາວ (CFS)

ສາງພາງ ແລະ ສາງ CFS ຂອງພວກເຮົາກວມເອົາເນື້ອທີ່ປະມານ 23.9 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງມີສາງປິດທີ່ໄດ້ມຸງຫຼ້ງຄາ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 30,000 ຕາແມັດ. ສາງ CFS ປະກອບມີຈຸດ ທຽບສິນຄ້າຢູ່ 120 ຈຸດ ພ້ອມທັງມີລົດຍົກ ໂຟກລິບໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງມືຍົກຍໍອື່ນໆໄວ້ບໍລິການ.

3

ພຶ້ນທີ່ສໍາລັບກິດຈະການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ

ຫ້ອງການບໍລິຫານສໍາລັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່າບົກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີCIQ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ຮ່ວມກັນກັບຕືກ ຜູ້ປະກອບການ ເຊິ່ງມີສູນອາຫານ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ສໍາລັບ ບັນດາລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດ.

ທີມງານບໍລິຫານ

logo Interfreight-01-1
ບໍລີສັດ ສິດທິ ອິນເຕີເຟຣັທ
ຈາໍກັດ
148/7-8 ໝູ່3, ຖະໜົນ ສະເດັດ , ຕໍາບົນ ມີໄຊ, ອໍາເພີເມືອງໜອງຄາຍ, 443000 (ປະເທດໄທ)
logo sitthi logistics-01-01
ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຊິດສະຕິກ ລາວ ຈຳກັດ
ຖະໜົນ ກຳແພງເມືອງ, ບາ້ນ ໂພນທັນ , ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ www.sitthilogistics.com
Vientiane Logistics Park-1
ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ
ໂລຊິດສະຕິດ ພາກ ຈຳກັດ
ບ້ານ ດົງໂພສີ,
ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
logo Interfreight-01-1
ບໍລີສັດ ສິດທິ ອິນເຕີເຟຣັທ
ຈາໍກັດ
148/7-8 ໝູ່3, ຖະໜົນ ສະເດັດ , ຕໍາບົນ ມີໄຊ, ອໍາເພີເມືອງໜອງຄາຍ, 443000 (ປະເທດໄທ)
logo sitthi logistics-01-01
ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຊິດສະຕິກ ລາວ ຈຳກັດ
ຖະໜົນ ກຳແພງເມືອງ, ບາ້ນ ໂພນທັນ , ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ www.sitthilogistics.com
Vientiane Logistics Park-1
ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ
ໂລຊິດສະຕິດ ພາກ ຈຳກັດ
ບ້ານ ດົງໂພສີ,
ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການຄຸ້ມຄອງດ້ານຄວາມປອດໄພ

ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ລະບຽບການ ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ພວກເຮົານຳໃຊ້ ISO45001 ເຂົ້າໃນລະບົບການປະຕິບັດງານຂອງເຮົາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ວາງແຜນແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.

ທີມງານ HSE ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ບັນດາແຮງງານ, ພະນັກງານ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ.

 • ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ທີມງານຂອງເຮົາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເປັນບ່ອນທີ່ປອດໂປ່ງ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ. ພວກເຮົາສົ່ງເສີມສາຍສໍາພັນກັບທີມງານເພາະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວສາມາດລະບຸບັນຫາຄົງຄ້າງ,ຈຸດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ບ່ອນມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊ່ວຍກັນຫາວີທີ ແກ້ໄຂໄດ້ດີຂື້ນ.
 •  ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະອະນາໄມ ເພາະມີການຮັກສາຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳພ້ອມທັງມີການດູແລຄຸ້ມຄອງເລື່ອງຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ພື້ນທີ່ໂຄງການເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຄົນງານ ແລະ ຜູ້ຢ້ຽມຢາມ.
 • ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຄົບຊຸດພ້ອມທັງໄດ້ຜ່ານການຝຶກຝົນວຽກງານກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມຜິດພາດໃນການປະຕິບັດງານ ແລະ ປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະເກີດຂຶ້ນ.
 • ພວກເຮົາມີການຕິດຕັ້ງຖັງດັບໄຟ ແລະ ສັນຍານເຕືອນໄພຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆໃນພື້ນທີ່ພ້ອມທັງມີການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃນການຝຶກຊ້ອມອົບພະຍົບໃນກໍລະນີເກີດອັກຄີໄພ ຢ່າງເປັນປະຈຳ.
 • ໃນກ້ອງວົງຈອນປິດໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຕາມຈຸດ ປະຕິບັດການຕ່າງໆ ແລະ ພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
 • ພວກເຮົາປະຕິບັດການພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ດໍາເນີນງານໂດຍຄໍານືງເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມກັບການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ.

ການປະຕິບັດການຕ້ານໂຄວິດ-19

 • ພະນັກງານທຸກຊັ້ນຂັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຄົບທຸກຄົນ.
 • ມີການແຍກຂອບເຂດລົດບັນທຸກສາກົນ ແລະ ລົດບັນທຸກພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
 • ສຸ່ມກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກັບພະນັກງານ.
 • ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກວດອຸນຫະພູມກ່ອນທຸກຄັ້ງ.
 •  ມີການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍສະເປຂ້າເຊື້ອພະຍາດຢູ່ພື້ນທີ່ທັງໝົດເປັນປະຈຳ.

ແຂກພິເສດ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ

ແຂກພິເສດ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ

2021

RECIPIENT
AWARD NAME
ORGANISER
Hutchison Ports 15 Years Caring Company 2006-20 The HK Council of Social Service

2020

RECIPIENT
AWARD NAME
ORGANISER
Hutchison Ports Yantian Container terminal with annual throughput exceeding 13 million TEU in China, 2019 The Container Branch of the China Ports Association
Hutchison Ports Yantian Shenzhen Mayor’s Quality Award 2019 (Silver Prize in Economics) Shenzhen Municipal Government
Road Freight 50%
Fly Freight 80%
Train Freight 65%
Ocean Freight 41%

ການຮ່ວມມືຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ(CSR)

ທີມງານຂອງພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ດີຂື້ນໂດຍບໍ່ມີການແບ່ງແຍກຊົນຊັ້ນບັນດາເຜົ່າ. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມດ້ວຍການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານປັດໃຈຕ່າງໆແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດສັງຄົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ການດໍາລົງຊີວິດມີການປ່ຽນແປງ, ການສຶກສາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການປັບໂຕເຂົ້າສູ່ການເປັນຢູ່ ແບບໃຫມ່ (New Normal) ແລະ ປັດໄຈກະທົບຫຼັກ ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວກໍຄື ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນສັງຄົມ. ສະນັ້ນ, ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານຝ່າຍຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສູ້ຊົນຕ້ານພະຍາດໂຄວີດ-19 ພ້ອມທັງຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດກ້າວຜ່ານບັນຫາຕ່າງໆນີ້ໄປພ້ອມກັນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມມີກຳລັງໃຈອົດທົນຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງຕ້ານກັບພະຍາດໂຄວິດ-19.

CONTRACT SIGNING CEREMONY

GROUDBREAKING DAY

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນການກ້າວໄປສູ່ການເປັນທ່າບົກ ຊັ້ນນຳ ຂອງ ສປປລາວ ແລະ ເປັນທ່າບົກທີ່ເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດ ສປປລາວ ກັບ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນທ່າບົກທີ່ມີການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການໂດຍຄໍານືງເຖິງປັດໄຈເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ໃນການເຮັດວຽກໃນໂຄງການເຮົາ.

 • ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ມີການເຕີບໂຕແບບຍຶນຍົງ.
 • ເສີມສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ປະຕິບັດງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
 • ບໍລິຫານຈັດການໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດຄຽງຄູ່ໄປກັບການພັດທະນາທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • ມີການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານເພື່ອຄັດແຍກຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດໝູນໃຊ້ໃນວຽກງານອື່ນໄດ້.
 •  ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາແຜນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຢ່າງເປັນປະຈຳເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງທຸກໆຝ່າຍທີ່ດໍາເນີນກິດຈະກຳ ຢູ່ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ.