ບາ້ນ ດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

services

OUR SERVICES

 • Import – Export by Truck
 • Import – Export by Rail
 • Transit by Rail
 • Warehouse & CFS – Unloading/Loading
 • CY – LOLO
 • Domestic transportation

ບໍລິການຜ່ານປະຕູໂຂງ

 • ການບໍລິການກ່ອນຜ່ານເຂົ້າປະຕູໂຂງ
 • ແຈ້ງເອກະສານລ່ວງຫນ້າ/ຈອງຄິດລົດບັນທຸກ ຂາເຂົ້າ.
 • ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ປະກາດລ່ວງຫນ້າ.
 • ລົງທະບຽນຜູ້ປະກອບການ.
 • ການແຈ້ງເຂົ້າປະຕູ/ເຊັກອິນ.
 • ການບໍລິການ ເຂົ້າ-ອອກ ປະຕູໂຂງ
 • ບໍລິການກວດກາ ແລະ ຮັບສິນຄ້າຄ່ຽນຖ່າຍ.

ບໍລິການຜ່ານປະຕູໂຂງ

 • ການບໍລິການກ່ອນຜ່ານເຂົ້າປະຕູໂຂງ
 • ແຈ້ງເອກະສານລ່ວງຫນ້າ/ຈອງຄິດລົດບັນທຸກ ຂາເຂົ້າ.
 • ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ປະກາດລ່ວງຫນ້າ.
 • ລົງທະບຽນຜູ້ປະກອບການ.
 • ການແຈ້ງເຂົ້າປະຕູ/ເຊັກອິນ.
 • ການບໍລິການ ເຂົ້າ-ອອກ ປະຕູໂຂງ
 • ບໍລິການກວດກາ ແລະ ຮັບສິນຄ້າຄ່ຽນຖ່າຍ.

ການບໍລິຫານຈັດການສິນຄ້າຢູ່ ສະຖານີ(ທາງລາງ ແລະ ທາງລົດ)

 • ຮັບສິນຄ້າຈາກລາງ ແລະ ຈັດສັນຂະບວນການລົດໄຟຂົນສິນຄ້າ.
 • ທາງລາງ: ຍົກຕູ້ສິນຄ້າຂື້ນ-ລົງ(LOLO) ຈາກລົດໄຟໄປສູ່ ລານ ແລະ/ຫຼື ໄປສູ່ລົດໄຟ.
 • ທາງລົດ: ຍົກຕູ້ສິນຄ້າຂື້ນ-ລົງ ຈາກລົດບັນທຸກ ໄປສູ່ລານ ແລະ/ຫຼື ໄປສູ່ລົດໄຟ.
 • ບໍລິການຈອງຄິວລົດບັນທຸກ.
 • ການບໍລິຫານຈັດການສິນຄ້າ ແລະ ຕູ້ສິນຄ້າ.
 • ການບໍລິການຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ.

ການບໍລິຫານຈັດການສິນຄ້າຢູ່ ສະຖານີ(ທາງລາງ ແລະ ທາງລົດ)

 • ຮັບສິນຄ້າຈາກລາງ ແລະ ຈັດສັນຂະບວນການລົດໄຟຂົນສິນຄ້າ.
 • ທາງລາງ: ຍົກຕູ້ສິນຄ້າຂື້ນ-ລົງ(LOLO) ຈາກລົດໄຟໄປສູ່ ລານ ແລະ/ຫຼື ໄປສູ່ລົດໄຟ.
 • ທາງລົດ: ຍົກຕູ້ສິນຄ້າຂື້ນ-ລົງ ຈາກລົດບັນທຸກ ໄປສູ່ລານ ແລະ/ຫຼື ໄປສູ່ລົດໄຟ.
 • ບໍລິການຈອງຄິວລົດບັນທຸກ.
 • ການບໍລິຫານຈັດການສິນຄ້າ ແລະ ຕູ້ສິນຄ້າ.
 • ການບໍລິການຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ.

ການບໍລິການຕູ້ສິນຄ້າ

 

 • ການບໍລິການສະຖານີຕູ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ (CFS):ການແກະກ່ອງ, ນຳສິນຄ້າອອກຈາກຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ການບັນຈຸສິນຄ້າເຂົ້າຕູ້, ຮວບຮວມສິນຄ້າ ຫຼື LCL.
 • ການບໍລິຫານຈັດການຕູ້ຄອນເທນເນີຢູ່ສະຖານີ ແລະ ການບໍລິການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ 20 ເຮັກຕາຂອງ ລານຕູ້ສິນຄ້າ (CY).
 • ຈຸດສຽບໄຟ ຂອງລານຕູ້ຄວາມຄຸມອຸນຫະພູມ ສຳລັບຕູ້ທີ່ລໍຖ້າການຂົນສົ່ງຜ່ານແດນໄປສູ່ປະເທດທີ່ສາມ ຫຼື ຕູ້ທີ່ໄດ້ລໍຖ້າການຍົກຍໍໄປສູ່ຂະບວນລົດໄຟ ຫຼື ລົດບັນທຸກ.
 • ບໍລິການຈອງຕູ້ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ເຕັມຕູ້ (LCL) ຫຼື ຕູ້ເຕັມ (FCL).
 • ການຄ່ຽນຖ່າຍຫຼາຍຮູບແບບ.
 • ການຂົນສົ່ງຖ່າຍລຳ.

ການບໍລິການຕູ້ສິນຄ້າ

 

 • ການບໍລິການສະຖານີຕູ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ (CFS):ການແກະກ່ອງ, ນຳສິນຄ້າອອກຈາກຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ການບັນຈຸສິນຄ້າເຂົ້າຕູ້, ຮວບຮວມສິນຄ້າ ຫຼື LCL.
 • ການບໍລິຫານຈັດການຕູ້ຄອນເທນເນີຢູ່ສະຖານີ ແລະ ການບໍລິການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ 20 ເຮັກຕາຂອງ ລານຕູ້ສິນຄ້າ (CY).
 • ຈຸດສຽບໄຟ ຂອງຕູ້ຄວາມຄຸມອຸນຫະພູມ ສຳລັບຕູ້ທີ່ລໍຖ້າການຂົນສົ່ງຜ່ານແດນໄປສູ່ປະເທດທີ່ສາມ ຫຼື ຕູ້ທີ່ໄດ້ລໍຖ້າການຍົກຍໍໄປສູ່ຂະບວນລົດໄຟ ຫຼື ລົດບັນທຸກ.
 • ບໍລິການຈອງຕູ້ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ເຕັມຕູ້ (LCL) ຫຼື ຕູ້ເຕັມ (FCL).
 • ການຄ່ຽນຖ່າຍຫຼາຍຮູບແບບ.
 • ການຂົນສົ່ງຖ່າຍລຳ.

ການບໍລິການສິນຄ້າ

 • ການບໍລິຫານຈັດການສິນຄ້າເທກອງ ຫຼື ສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ບັນຈຸຕູ້ ແລະ ບໍລິການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄ້ຽງກັບສາງຝາກສິນຄ້າຊົ່ວຄາວ ສະເພາະສີນຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນຈຸຕູ້. non-containerized cargo
 • ພື່ນທີ່ລານສິນຄ້າຜ່ານແດນ ແລະ ສະຖານນີຂົນສົ່ງຕູ້ສິນຄ້າ.
 • ຮວບຮວມ ແລະ ບັນຈຸສິນຄ້າ.
 • ການຄ່ຽນຖ່າຍຫຼາຍຮູບແບບ.
 • ການຂົນສົ່ງຖ່າຍລຳ.

ການບໍລິການສິນຄ້າ

 • ການບໍລິຫານຈັດການສິນຄ້າເທກອງ ຫຼື ສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ບັນຈຸຕູ້ ແລະ ບໍລິການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄ້ຽງກັບສາງຝາກສິນຄ້າຊົ່ວຄາວ ສະເພາະສີນຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນຈຸຕູ້ non-containerized cargo
 • ພື່ນທີ່ລານສິນຄ້າຜ່ານແດນ ແລະ ສະຖານນີຂົນສົ່ງຕູ້ສິນຄ້າ.
 • ຮວບຮວມ ແລະ ບັນຈຸສິນຄ້າ.
 • ການຄ່ຽນຖ່າຍຫຼາຍຮູບແບບ.
 • ການຂົນສົ່ງຖ່າຍລຳ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຝາກສາງ

ລະບົບສາງພາສີທີ່ເກັບຮັກສາສິນຄ້າໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ:

 • ສາງຊົ່ວຄາວ: 15 ວັນ ໂດຍສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດ້ຕື່ມ7 ວັນ.
 • ສາງພາງ: 180 ວັນ ໂດຍສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດ້ຕື່ມ 180 ວັນ.
 • ສາງສິນຄ້າຄ່ຽນຖ່າຍ: 15 ວັນ ໂດຍສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດ້ຕື່ມ 7 ວັນ.
 • ເຂດປອດພາສີ : 1ປີ ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາອອກຕື່ມ 1ປີ (ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລໍຖ້າດຳລັດສະເພາະ).

1.ການບໍລິການສາງ ການບໍລິຫານຈັດການສາງພາງ ແລະ ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຢູ່ໃນລະບົບສາງພາສິແມ່ນມີຫຼາຍຮູບແບບ (ສາງຊົ່ວຄາວ, ສາງພາງ, ສາງສິນຄ້າຄ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ສາງປອດພາສີ).

2.ການບໍລິການສາງທົ່ວໄປ ບໍລິການສາງທົ່ວໄປທີ່ຮອງຮັບສິນຄ້າທີ່ໄດ້ແຈ້ງພາສີແລ້ວ ເພື່ອລໍຖ້າທີ່ຈະຂົນສົ່ງຕໍ່ ແລະ ຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ.

3.ການບໍລິການສາງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ສາງເຢັນຫຼາກຫຼາຍປະເພດທີ່ຮອງຮັບຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຝາກສາງ

ລະບົບສາງພາສີທີ່ເກັບຮັກສາສິນຄ້າໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ:

 • ສາງຊົ່ວຄາວ: 15 ວັນ ໂດຍສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດ້ຕື່ມ7 ວັນ.
 • ສາງພາງ: 180 ວັນ ໂດຍສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດ້ຕື່ມ 180 ວັນ.
 • ສາງສິນຄ້າຄ່ຽນຖ່າຍ: 15 ວັນ ໂດຍສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໄດ້ຕື່ມ 7 ວັນ.
 • ເຂດປອດພາສີ : 1ປີ ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາອອກຕື່ມ 1ປີ (ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລໍຖ້າດຳລັດສະເພາະ).

1.ການບໍລິການສາງ ການບໍລິຫານຈັດການສາງພາງ ແລະ ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຢູ່ໃນລະບົບສາງພາສິແມ່ນມີຫຼາຍຮູບແບບ (ສາງຊົ່ວຄາວ, ສາງພາງ, ສາງສິນຄ້າຄ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ສາງປອດພາສີ).

2.ການບໍລິການສາງທົ່ວໄປ ບໍລິການສາງທົ່ວໄປທີ່ຮອງຮັບສິນຄ້າທີ່ໄດ້ແຈ້ງພາສີແລ້ວ ເພື່ອລໍຖ້າທີ່ຈະຂົນສົ່ງຕໍ່ ແລະ ຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ.

3.ການບໍລິການສາງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ສາງເຢັນຫຼາກຫຼາຍປະເພດທີ່ຮອງຮັບຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ບໍລິການແຈ້ງເອກະສານສິນຄ້ານາໍເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຜ່ານແດນ

 • ກວດກາພາສີ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານສໍາລັບສິນຄ້າຂາເຂົ້າ/ຂາອອກ/ຜ່ານແດນ.
 • ເຂດປອດພາສີ.
 • ບໍລິການແລ່ນເອກະສານ ແລະ ດໍາເນີນການ.
 • ບໍລິການກັກກັນ , ສີດຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ສິນຄ້າ(ກວດສອບ OGA/ຄວບຄຸມ).
 • ແຈ້ງເອກະສານກ່ຽວກັບພາສີ.

ບໍລິການແຈ້ງເອກະສານສິນຄ້ານາໍເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຜ່ານແດນ

 • ກວດກາພາສີ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານສໍາລັບສິນຄ້າຂາເຂົ້າ/ຂາອອກ/ຜ່ານແດນ.
 • ເຂດປອດພາສີ.
 • ບໍລິການແລ່ນເອກະສານ ແລະ ດໍາເນີນການ.
 • ບໍລິການກັກກັນ , ສີດຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ສິນຄ້າ(ກວດສອບ OGA/ຄວບຄຸມ).
 • ແຈ້ງເອກະສານກ່ຽວກັບພາສີ.

ບໍລິການເຊົ່າຕຶກອາຄານສໍາລັບທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ

ບໍລິການເຊົ່າຕຶກສໍານັກງານ ແລະ ພື້ນທີ່ສາງ

 • ຫ້ອງເຊົ່າລາຍວັນ.
 • ສູນອາຫານ.
 • ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.

ບໍລິການທຸລະກິດຕ່າງໆ

 • ພິມ ແລະ ປຣິ້ນເອກະສານ.
 • ສະແກນເອກະສານ.
 • ອິນເຕີເນັດ.
 • EDI.
 • ບໍລິການອື່ນໆ.

ບ່ອນຈອດລົດສໍາລັບຄົນຂັບລົດຕ່າງປະເທດ

 • ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ.
 • ບ່ອນຈອດລົດບັນທຸກ.

ບໍລິການເຊົ່າຕຶກອາຄານສໍາລັບທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ

ບໍລິການເຊົ່າຕຶກສໍານັກງານ ແລະ ພື້ນທີ່ສາງ

 • ຫ້ອງເຊົ່າລາຍວັນ.
 • ສູນອາຫານ.
 • ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.

ບໍລິການທຸລະກິດຕ່າງໆ

 • ພິມ ແລະ ປຣິ້ນເອກະສານ.
 • ສະແກນເອກະສານ.
 • ອິນເຕີເນັດ.
 • EDI.
 • ບໍລິການອື່ນໆ.

ບ່ອນຈອດລົດສໍາລັບຄົນຂັບລົດຕ່າງປະເທດ

 • ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ.
 • ບ່ອນຈອດລົດບັນທຸກ.

TDP Service plan

 • Import – Export by Truck
 • Import – Export by Rail
 • Transit by Rail
 • Warehouse & CFS – Unloading/Loading
 • CY – LOLO
 • Domestic transportation

TDP Service plan

 • Import – Export by Truck
 • Import – Export by Rail
 • Transit by Rail
 • Warehouse & CFS – Unloading/Loading
 • CY – LOLO
 • Domestic transportation
Tariff Video
ແຜນທີ່ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ