Logtra

Thanaleng Dry Port provides job opportunities to local people and develops their potential in contributing to logistics industry. We are committed to work  with honesty, integrity, trust and respect others.

ສົນໃຈມາເປັນຄອບຄົວກັບພວກເຮົາ ສົ່ງໃບສະຫມັກມາທີ່ : Careers@thanalengdryport.com ຫລື WhatsApp: 020 5796 3322, ພວກເຮົາເປີດໂອກາດສະເຫມີ

ບໍລິສັດ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາຝຶກງານ ຈາກທຸກໆພາກສ່ວນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ສະຖາບັນ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ບໍລິສັດ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມີຫຼາກຫຼາຍພະແນກ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍທີ່ນັກສຶກສາກຳລັງສຶກສາຢູ່. ຖ້າຫາກສົນໃຈແມ່ນໃຫ້ສົ່ງໃບສະເໜີນຳສົ່ງ ຈາກ ສະຖາບັນ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງນັກສຶກສາ ແລ້ວມາຢືນຂໍຝຶກງານທີ່ ບໍລິສັດ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 57963322, Careers@thanalengdryport.com